எந்த ஊருயா இது. இப்படி உயிரை குடுத்து ரயில்ல போறாங்க.

Jul
28

Women battle rush-hour crush to get into Mumbai train

Unbelievable!!! 😧😧😧Credit:NewsflareFacebook: www.facebook.com/nikhil.bhosle01

Posted by NTD Television on Wednesday, July 25, 2018