ஊனம் என்கிறது உடலில் இல்லை மனிதனின் மனதில்தான் உள்ளது எங்கிறதை சொல்லும் ஒரு பதிவு

Dec
5

https://www.facebook.com/maqthoomgem/videos/2008711069163016/