ஓட்டலில் அளவு சாப்பாடு எப்படி வந்தது என்ற வரலாறு தெரியுமா ? இதை பார்த்தால் தெரியும்

Dec
6

https://www.facebook.com/jesikauk/videos/2071948203122655/UzpfSTEwMDAwNjY1NDQ1MTIwNToyMjUwMzI5NzI4NTMyMTU0/