அடேய் எந்த ஊர் டா சாமி நீ இம்புட்டு அறிவு 😂😂😂😂 கண் எல்லாம் வேர்க்குது

Jan
31

https://www.facebook.com/deepa.letchumi.5/videos/305454606753526/?t=7