அதிர்ச்சி காணொளி அதிகம் சக்திவாய்ந்த கரண்ட் கம்பி மேலே பட்டதால் சம்பவஇடத்திலேயே உயிர் பிரிந்தது

Feb
6

அதிர்ச்சி காணொளி அதிகம் சக்திவாய்ந்த கரண்ட் கம்பி மேலே பட்டதால் சம்பவஇடத்திலேயே உயிர் பிரிந்தது

Posted by Log Out on Monday, February 4, 2019