ஊனம் என்கிறது உடலில் இல்லை மனிதனின் மனதில்தான் உள்ளது எங்கிறதை சொல்லும் ஒரு பதிவு…

Feb
7

ஊனம் என்கிறது உடலில் இல்லை மனிதனின் மனதில்தான் உள்ளது எங்கிறதை சொல்லும் ஒரு பதிவு❤❤

Posted by Satheeskumar Sebamalai on Monday, December 10, 2018