படைத்தவன் விதித்தது இல்லாமல் வேறு எதுவும் நம்மை அணுகிவிட முடியாது..!!

Feb
8

படைத்தவன் விதித்தது இல்லாமல் வேறு எதுவும் நம்மை அணுகிவிட முடியாது..!!

படைத்தவன் விதித்தது இல்லாமல் வேறு எதுவும் நம்மை அணுகிவிட முடியாது..!!

Posted by Sato News on Saturday, July 21, 2018