எல்லாம் அவன் செயல்… கடவுள் கருணை 🙏 காத்தாடி பிடிக்கச் சென்று, எதிர்பாராமல் ஒரு உயிரைக் காப்பாற்றுகிறான்.👇

Feb
13

எல்லாம் அவன் செயல்…கடவுள் கருணை 🙏காத்தாடி பிடிக்கச் சென்று, எதிர்பாராமல் ஒரு உயிரைக் காப்பாற்றுகிறான்.👇

Posted by Jacob A on Wednesday, February 13, 2019