எல்லாம் அவன் செயல்… கடவுள் கருணை 🙏 காத்தாடி பிடிக்கச் சென்று, எதிர்பாராமல் ஒரு உயிரைக் காப்பாற்றுகிறான்.👇

Feb
13

https://www.facebook.com/100006826335165/videos/2295461690691353/?t=0