பெருக்கல் முறை உங்களுக்கு எத்தனை தெரியும் இங்க பாருங்க நம் ஆசிரியரை தமிழில் அருமையா விளக்கம் தாராங்க

Feb
19

https://www.facebook.com/pattivaithiyamofficial/videos/538053763346904/